امکان سنجی صحت بیت کوین با قواعد و ماهیت حقوقی و فقهی ؛ تهدید یا فرصت

مطالب عمومی

نویسنده

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری دانشگاه علوم قضایی