نشریه دو فصلنامه علمی تخصصی دانشجویی فقه پویا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران می باشد.

تعداد شماره های منتشر شده : 6

دیگر شماره ها در این سایت موجود است

اطلاعیه دریافت مقالات برای شماره هفتم : به زودی در این سایت و رسانه های انجمن علمی اعلام می شود.

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 9، دی 1402، صفحه 1-91 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه