نشریه دو فصلنامه علمی تخصصی دانشجویی فقه پویا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران می باشد.

تعداد شماره های منتشر شده : 4

شماره سوم و چهارم نشریه ، در این. سایت موجود است

اطلاعیه دریافت مقالات برای شماره پنجم : به زودی در این سایت و رسانه های انجمن علمی اعلام می شود.

 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

مدیر مسئول:
پرنیان ناصری

سردبیر:
مهسا صدیقی سنگ چال

دبیر اجرایی:
عباسعلی سیاسر جهانتیغی

اعضای هیات تحریریه:
ماهان سجود مسعود قربانی کندسری عبدالله رحیمی جاوید احمد یوسفی دیزآوند سید امیر حسین میرقاسمی محمد جواد عباسی نژاد روح الله طالبی توتی ریحانه ملاصادقی رکن آبادی


دوره انتشار: دو فصلنامه

دوره 4 (1399)
شماره دوم
شماره 4 پاییز و زمستان 1399
اسفند 1399، صفحه 1-132