شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه