شماره‌های پیشین نشریه

شماره ۵ تابستان و پاییز ۱۴۰۱
آذر 1401، صفحه 1-124

نشریه دو فصلنامه علمی تخصصی دانشجویی فقه پویا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران می باشد.

تعداد شماره های منتشر شده : 5

شماره سوم و چهارم نشریه ، در این سایت موجود است

اطلاعیه دریافت مقالات برای شماره ششم : به زودی در این سایت و رسانه های انجمن علمی اعلام می شود.

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره اول - شماره پیاپی 5، آذر 1401، صفحه 1-124 (شماره ۵ تابستان و پاییز ۱۴۰۱) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه