اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پرنیان ناصری

دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیر مسئول فصلنامه

naseri.prnut.ac.ir

سردبیر

مهسا صدیقی سنگ چال

دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی سردبیر فصلنامه

mahsasedighi838gmail.com

دبیر اجرایی

عباسعلی سیاسر جهانتیغی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران
ویراستار-صفحه آرا-طراح جلد

abbasali.siasaiut.ac.ir
09194050899

اعضای هیات تحریریه

ماهان سجود

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

mahan.sojoudut.ac.ir

مسعود قربانی کندسری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدرس دانشگاه غیر انتفاعی علامه حلی

masoudghorbani191gmail.com

عبدالله رحیمی جاوید

علوم حوزوی-حقوق قضا دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه

rahimijavid166gmail.com

احمد یوسفی دیزآوند

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

ahmad.yosefiut.ac.ir

سید امیر حسین میرقاسمی

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

sydahm75gmail.com

محمد جواد عباسی نژاد

حقوق خصوصی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

mjavad_abbasiut.ac.ir

روح الله طالبی توتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

roohollah.talebiut.ac.ir

ریحانه ملاصادقی رکن آبادی

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

reyhansadeghi78gmail.com

علیرضا سلمانی مارالانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

alirezasalmani79ut.ac.ir