شماره چهارم نشریه علمی تخصصی فقه پویا ، به همت انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ، با شش عنوان مقاله علمی پژوهشی ، به مدیر مسئولی علیرضا سلمانی مارالانی و سردبیری حسین محمدی سرپیری ، در تاریخ هجدهم بهمن ماه 1400 ، در سایت نشریه منتشر شد و در کانال تلگرامی انجمن علمی به نشانی @ijalf_ut نیز بارگذاری خواهد شد. 

بیانیه ارسال مقالات برای شماره پنجم این نشریه ، متعاقباً توسط همین سایت و رسانه های انجمن علمی ، اعلام خواهد شد.

برای آگاهی از فعالیت های انجمن علمی ، صفحه اینستاگرام انجمن را به نشانی @lawjp_ut_farabi دنبال کنید.