درباره نشریه

فصلنامه حاضر با رویکرد علمی تخصصی و در راستای ارتباط فقه و حقوق اسلامی با نگرش به پویایی فقه امامیه به عنوان نشریه علمی انجمن دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر می‌شود. حوزه موضوعی مجله، فقه و حقوق با تأکید بر مباحث نو ظهور است که پس از داوری تخصصی، تأیید مسئولین نشریه و با توجه به ساختار تعریف‌شده  در  راهنما، چاپ می‌شود.