فرایند پذیرش مقالات

پس از ارسال به نشانی های اعلام شده توسط رسانه های مجازی انجمن علمی ، سپس توسط مدیر مسئول و سردبیر وقت نشریه ، بررسی می شود و در صورت تأیید ، به داوری نشریه جهت چاپ در شماره بعدی ارسال می شود.