شمول خطابات شرعی نسبت به غایبان و معدومان

مطالب عمومی

نویسنده

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی