اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زهرا مرادی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

zaahra.mo21gmail.com

سردبیر

مهسا صدیقی سنگچال

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

mahsasedighi838gmail.com

دبیر اجرایی

عباسعلی سیاسر جهانتیغی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

abbasali.siasarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید امیرحسین میرقاسمی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

sydahm75gmail.com

دکتر محمد رضا عزیزاللهی

دکتری فقه و حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری ، استادیاردانشگاه شاهد

rezaazizi567gmail.com

ابوالفضل علیزاده

حقوق جزا و جرم شناسی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آزاد واحد تبریز

ab.alizadeh1998gmail.com

دکتر مهدی بالوی

دانشیار دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه تهران

mahdibaiaviut.ac.ir

علی احمدیان

حقوق شرکت های تجاری دانشجو کارشناسی ارشد رشته حقوق شرکت های تجاری دانشگاه علوم قضایی

ali.ahmadianiname.com

روح الله طالبی توتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو کاشناسی ارشد حقوق اسلامی دانشگاه تهران

roohollah.talebiut.ac.ir

محمد صالح عالمی

حقوق دانشجو کارشناسی حقوق دانشگاه تهران

salehalemi80ut.ac.ir

علی رضا سلمانی مارالانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانش آموخته کارشناسی فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران

alirezasalmani79ut.ac.ir