دوره و شماره: دوره 8، شماره 8، شهریور 1402، صفحه 1-97